Micha. The Brits are preparing themselves for another historic appearance at Genk. It has always been one of our favourite European marathons.
Micha. The Brits are preparing themselves for another historic appearance at Genk. It has always been one of our favourite European marathons.
COAL MINERS’ TRAIL COAL MINERS’ TRAIL
L O U I S
P E R S O O N S
M E M O R I A L
Copyright Micha Havreluk 2012 we came, we ran, we come again
AANSPRAKELIJKHEID AANSPRAKELIJKHEID PRIJSUITREIKING PRIJSUITREIKING
De LOUIS PERSOONS MEMORIAL is een organisatie van JOGGINGCLUB RUN & FUN GENK VZW
STARTUREN STARTUREN
Reglement Louis Persoons Memorial  Trail Runs Algemene Voorwaarden  Artikel 1: Definities  1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Evenement: het door Joggingclub Run & Fun Genk vzw in enig jaar te organiseren hardloopevenement: Louis Persoons Memorial. b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Joggingclub Run & Fun Genk vzw) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. Artikel 2: Deelname  2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd (bij de Marathon is dit 18 jaar en bij de Halve Marathon 16 jaar) te hebben bereikt. 2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld betaald is vóór aanvang van de wedstrijd en indien Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 2.3. De verkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is toegestaan voor Deelnemer aan de marathon, halve marathon, 12 en 6 km. Overdracht is alleen mogelijk tot uiterlijk één week voor het Evenement door middel van een e-mail met vermelding van de naam van Deelnemer die de overdracht doet en waarin hij de naam van de vervangDeelnemer vernoemt.  Deze laatste dient zich via het regulier inschrijfformulier op de website  te registreren met vermelding van de naam van de Deelnemer die hij vervangt. 2.4. Alleen bij schriftelijke annulering per e-mail of per brief  uiterlijk 72 uur vóór het Evenement  wordt restitutie van inschrijfgelden op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer verleend. Bij terugbetaling worden geen kosten aan Deelnemer ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden. 2.5. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal een restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden.   Er gebeurt een volledige restitutie bij afgelasting tot een week vóór het Evenement, en tot  90% van het inschrijvingsgeld bij afgelasting minder dan een week vóór het Evenement. De Deelnemer kan wel via e-mail melden dat hij/zij het inschrijfgeld naar de volgende editie overdraagt.  De naam van Deelnemer komt dan in de lijst van betaalde ingeschrevenen anno 2016 te staan. 2.6. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden. Artikel 3: Aansprakelijkheid 3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. 3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren. 3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Artikel 4: Portretrecht Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Artikel 5: Persoonsgegevens De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Artikel 6: Reglement Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is het reglement van de Louis Persoons Memorial van toepassing, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
De sympathiekste trail runs der Lage Landen